کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
مرگ مغزی

مرحله اول: شناسایی بیمار مرگ مغزی

تعریف مرگ مغزی: Brain Death   

مرگ مغزی عبارتست از توقف دائمی و غیر قابل بر گشت تمامی اعمال همه قسمت های مغز ، شامل کورتکس، ساب کورتکس وساقه مغز بطور همزمان.

شرایط بالینی احراز مرگ مغزی:

1.    بیمار در اغمای عمیق باشد یعنی اینکه چشمانش بسته باشد، هیچ نوع حرکت ارادی نداشته باشد وهیچ تحریک درد ناکی هم پاسخ ندهد ( براساس معیار گلاسکو 3GCS= باشد )

باید توجه داشته باشیم که:

الف) حرکات رفلکسی نخاع که با تحریک دردناک ایجاد می شوند اهمیتی ندارند چراکه این حرکات نخاعی بعد از مدتی بعلت از بین رفتن اثر مهاری مغز بر روی نخاع، ظاهر می شوند. در این حالت برای افتراق می توان تحریک دردناک را بر ناحیه صورت ، خصوصا بین دو ابرو (گلابلا) انجام داد که اگر حرکات بیمار رفلکس نخاعی باشد با تحریک این ناحیه هیچگونه حرکتی مشاهده نمی شود.

ب) باید شواهدی دال بر مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی وجود نداشته باشد.

ج) باید بیمار هیپوترم نباشد( 32 >T) چون میتواند عامل اغمای بیمار باشد.

د) اختلالات متابولیک ، توکسیک وآندوکرین عامل اغمای بیمار نباشد.

ه) حتی الامکان با اقدامات معمول، علت اغما مشخص شده باشد.

2. باید تنفس بیمار کاملا قطع شده باشد( آپنه) و فقط بوسیله دستگاه تنفس مصنوعی، فعالیت های تنفسی وی برقرار باشد.

توجه) در این مورد رد مصرف داروها ی شل کننده وسایر داروها بعنوان عامل نارسایی تنفسی ضروری است.

3. فقدان رفلکس های ساقه مغز شامل:

الف) رفلکس مردمک= مردمک ها به نور پاسخ نمی دهند وثابت ومیدریاز می باشند.

ب) رفلکس قرنیه= با تحریک قرنیه هیچگونه عکس العملی مشاهده نمی شود.

ج) رفلکس اکولوسفالیک یاDolls Eye  = با گردش سر به چپ و راست چشم بیمار ثابت است وبه طرفین منحرف نمی شود.

د) رفلکس اکولووستیبولار یا تست کالریک= با تحریک مجرای گوش وپرده تیمپان با آب سرد، هیچگونه حرکتی در چشمان بیمار ایجاد نمی شود (عدم ایجاد نیستاگموس)

ه) رفلکس گاگ=  در هنگام آسپراسیون ترشحات حلق، سرفه یا حالت تهوع واستفراغ ایجاد نمی شود.

اگر شرایط فوق احراز گردد، مرگ مغزی از نظر بالینی قطعی شده است. در این صورت براساس دستور العمل شماره 35362 س مورخه 26/3/1381 معاونت سلامت، کلیه بیمارستانهای دولتی وغیر دولتی موظف به اعلام موارد مرگ مغزی به مرکز مدیریت پیوند اعضاء می باشند.

توجه: کلیه یافته های بالینی وتست های تشخیصی میبایست 24 ساعت بدون تغیییر بمانند.

اگر چه تشخیص مرگ مغزی ، بالینی است ولی تایید نهایی یافته های بالینی با انجام اقدامات پاراکلینیک تکمیلی کامل می شود این آزمون ها شامل موارد زیر می باشد:

تست آپنه:

قبل از جدا کردن بیمار از دستگاه ونتیلاتور بمدت 10دقیقه اکسیژن 100%(100= Fio ) به بیمار می دهیم وسپس بیمار را از دستگاه جدا می کنیم و بلافاصله از طریق لوله تراشه، اکسیژن به میزان 6 لیتر در دقیقه به بیمار می دهیم ومیزان اکسیژناسیون بوسیله یک اکسی متر کنترل می شود (%95 oSat ) در این حالت میبایست با انجام مکرر تست گازهای خون شریانی (ABG) میزان فشار دی اکسید کربن خون شریانی(paCo) را بررسی کرده واز طرفی هرگونه فعالیت تنفسی بیمار را مدنظر داشت. در صورتیکه paCo به 60mmHg برسد وهیچگونه فعالیت تنفسی در بیمار مشاهده نشود، تست آپنه مثبت است وموید مرگ مغزی است؛ ولی در هنگام انجام آن باید مراقب بود بیمار دچار هیپوکسی و افت فشارخون نشود.

با توجه به اینکه در هنگام انجام این تست امکان ایست قلبی بسیار بالاست لذا اولاً میبایست  اقدامات مربوط به احیاء قلبی ، قبل از انجام آزمون فراهم شده  باشد؛ ثانیاً حتی الامکان  انجام تست با کوتاهترین فاصله زمانی ممکن قبل از اتاق عمل و برداشت اعضاء  انجام  شود.

الکترآنسفالوگرافی (EEG):

EEG  در دو نوبت و حداقل به فاصله 6 ساعت و هر  نوبت بمدت 20 دقیقه انجام  می  شود. ایزوالکتریک  بودن EEG  در دو نوبت مؤید مرگ مغزی است.

تشخیص وتایید  مرگ مغزی :

تشخیص وتایید مرگ مغزی باید توسط چهار پزشک، شامل: یک متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز واعصاب، یک متخصصص بیهوشی ویک متخصص داخلی صورت گیرد. متخصصان فوق الذکر توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب وحکم های آنان برای مدت چهارسال صادر می شود. هرکدام از پزشکان باید جداگانه بیمار را معاینه نموده وبرگه مخصوص را امضاء ومهر نمایند.

متخصص نورولوژی ومتخصص جراحی مغز واعصاب باید در مدت 24 ساعت فرد را در دو نوبت معاینه کرده و مرگ مغزی بیمار را تایید کنند. در انتها بیمار توسط نماینده پزشکی قانونی ویزیت وآخرین تایید انجام می شود و برگه مخصوص، مهر و امضا خواهد شد.

د) عدم سابقه بدخیمی:

کانسر های زیر منعی برای اهدای عضو نیستند:

1-کانسر های غیر ملانوتیک پوست

2-تومور های مغزی Low grade ؛ بشرطی که عمل جراحی شانت یا کرانیوتومی انجام نشده باشد.

ه) عدم وجود عفونت شامل:

1-عفونت های غیر قابل کنترل.

2-عفونت های سیستمیک شامل هپاتیت های ویروسی، HIV ،HTLVI ،سرخچه، هاری، آدنو ویروس، پارو ویروس، آنترو ویروس، مننگو آنسفالیت هرپسی، (IgM ) CMV ، EBV، توکسو پلاسموزیس

موارد زیر منعی برای اهدای عضو محسوب نمی شوند:

1-وجود باکتریمی یا آلودگی با عفونت های قارچی، منع نسبی برای پیوند محسوب می شود نه مطلق.

2-بیمار مرگ مغزی با هپاتیت B و C که از نظر سرولوژی مثبت است را می توان برای گیرندگان با سرولوژی مثبت هپاتیت B و C در مواقع اورژانس در نظر گرفت.

و) انجام آزمایشات مورد نیاز شامل:

HIV(AbI , II)

BhcG

CBC

HIV Ag p2

HLA typing

BG, Rh

HTLVI,II

VDRL,RPR

Na,K

EBV

CMV(IgM , IgG)

BS

Toxo

HBs Ag

BUN, Cr

 

HBc Ab, HBsAb

U/A, U/C

 

HCV Ab      ALT      AST

B/C

 

Bili( D,T)

AIK-p

 

ز) سونوگرافی کامل شکم.

ح)عدم سابقه بیماری خاصی که عضو پیوندی را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابرین برای اهدای هر عضو نیاز به رعایت معیارهای خاصی است که به تفکیک بیان می شود:

  1. معیارهای خاص اهدای کلیه:

1-عملکرد کلیه در محدوده طبیعی باشد.

2-عدم سابقه فشارخون طولانی مدت وغیر قابل کنترل.

3-عدم سابقه دیابت وابسته به انسولین طولانی مدت.

4-عدم سابقه بیماریهای مزمن کلیه (منع طلق).

5-عدم سابقه نفرولیتیازیس (منع نسبی)

6-سن  2ماه تا 70 سال.

  1. معیارهای خاص اهدای کبد:

1-عدم سابقه بیماریهای مزمن کبدی.

2-انطباق وزن وقد اهداء کننده با گیرنده.

3-عدم وجود ترومای کبد.

4-عدم استفاده طولانی از وازو پرسورها.

5-عدم وجود عفونت داخل شکمی.

6-سن زیر 65 سال.

7-آزمایشات تکمیلی جهت اهداکنندگان کبد در حد طبیعی یا قابل قبول باشد که عبارتنداز:

               ABG                      PT, PTT                 SGOT

               GGT                      LDH                       SGPT

                                             AIbumin               ALP

                                             Fibrinogen           Bili(D,T)

C) معیارهای خاص اهدای قلب:

1-عدم وجود سابقه بیماری قلبی( کاردومیوپاتی- آنفارکتوس میوکارد- مشکلات دریچه ای و..).

2-انطباق وزن و قد اهدا کننده با گیرنده.

3-وضعیت همودینامیک مناسب بدون استفاده ازاینوتروپ با دوز بالا (<20µg/kg/min دوپامین)

4- نداشتن سابقه  ایست قلبی که منجر به ماساژ طولانی مدت شده باشد.

5-شواهدی از ترومای غیر نافذ به قفسه سینه که منجر به آسیب بافت قلب شده وجود نداشته باشد.

6-نتیجه کاتتریزا سیون منفی در مردان بالای 45 سال و زنان بالای 50 سال.

7-آزمایشات و اقداماات پاراکلینیک تکمیلی قلب در حد قابل قبول باشد که عبارتنداز:

                 CXR                                     CPK(MB)

                    ECG                                           ABG

اکو کاردیو گرافی

بررسی خلط(رنگ آمیزی گرم و کشت)

آنژیوگرافی برای مردان بالای 45 و زنان بالای 50 سال

D) معیارهای خاص اهدای ریه:

  1. سن زیر55 سال
  2. عدم سابقه جراحی ریه یا بیماریهای تنفسی.
  3. عدم وجود شواهدی از ترومای غیر نافذ به قفسه صدری و کونتوزیون  ریوی.
  4. برونکوسکپی نرمال.